Tražilica

Učlani se

 hdz sredisnjica

MHDZ

 

 Zaklada hrvatskog državnog zavjeta

 

 

HDZ TV

financiranje

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Početna O nama Statut
Statut Ispis
Ponedjeljak, 22 Studeni 2010 14:10
Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) na svojem V. zasjedanju 29. travnja 2000. donio je Statut Hrvatske demokratske zajednice, čije su izmjene i dopune donijete na VIII. zasjedanju 21. lipnja 2003., IX. zasjedanju 24. travnja 2004., X. zasjedanju 1. travnja 2006., XIII. zasjedanju 4. srpnja 2009. god., XV. zasjedanju 20. svibnja 2012., na sjednici Središnjeg odbora HDZ-a 12. lipnja 2014. god. i XVII. zasjedanju Općeg sabora 28. svibnja 2016., te se objavljuje integralna verzija;
S T A T U T
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
I. TEMELJNE ODREDBE
Naziv stranke i sjedište
Članak 1.
(1) Naziv stranke je: Hrvatska demokratska zajednica.
(2) Skraćeni je naziv stranke HDZ.
(3) Sjedište je HDZ-a u Zagrebu.
Hrvatska demokratska zajednica
Članak 2.
(1) HDZ je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Hrvatske, čiji se program temelji na domoljublju, načelima demokracije i kršćanske civilizacije te drugim vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda.
(2) HDZ je narodna i socijalna stranka jer zastupa interese svih društvenih slojeva.
(3) HDZ je suvremena stranka jer uvažava dosege moderne uljudbe.
(4) HDZ je slobodnjačka stranka jer promiče ideju i sustav slobode za svakog i svugdje.
(5) HDZ je nacionalna i državotvorna stranka jer promiče hrvatski nacionalni interes, čuva
tradiciju i identitet hrvatskog naroda i vrijednosti Domovinskog rata.
(6) HDZ je europska stranka jer prihvaća europske standarde i budućnost Hrvatske vidi u
Europi.
Područje djelovanja
Članak 3.
(1) HDZ djeluje u Republici Hrvatskoj.
(2) HDZ djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a, i
u okvirima pravnog poretka dotične države.
Pečat, znak, himna, zastava i članska iskaznica
Članak 4.
(1) HDZ ima pečat okrugla oblika; na njemu je u pravilnome rasporedu polukružno ispisano
"Hrvatska demokratska zajednica Zagreb", a u sredini se nalazi znak HDZ-a.
(2) Županijske, gradske, područne i općinske organizacije HDZ-a imaju pečat okrugla oblika, na kojemu je polukružno ispisano Hrvatska demokratska zajednica, te naziv i sjedište dotične organizacije.
(3) Znak je HDZ-a u obliku velikoga latiničnoga slova "H" obojena crvenom, bijelom i plavom bojom, na isti način kao i hrvatska trobojnica, a poprečnicu mu čine slova "D" i "Z", izvedena u obličju hrvatskoga tropleta.
(4) Himna je HDZ-a pjesma ˇBože, čuvaj Hrvatskuˇ, autora teksta Drage Britvića i autora glazbe Đanija Maršana.
(5) Zastava je HDZ-a svjetloplave boje sa znakom HDZ-a u sredini, ispod kojeg piše "HDZ".
(6) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva
HDZ-a.
Javnost rada
Članak 5.
(1) Rad je HDZ-a i njegovih tijela javan.
(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela HDZ-a može se njihovom odlukom isključiti javnost.
Glasila stranke
Članak 6.
(1) HDZ ima stranačko glasilo.
(2) Stranka će radi ostvarivanja svojega programa izdavati i druga glasila, a služit će se i
ostalim sredstvima javnoga priopćavanja.
Odnosi prema drugim strankama i udrugama
Članak 7.
(1) HDZ surađuje sa srodnim strankama u domovini i u inozemstvu.
(2) HDZ se na temelju odluke Središnjeg odbora učlanjuje u međunarodne udruge srodnih
stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njegovih programskih ciljeva.
II. ČLANSTVO
Uvjeti za stjecanje članstva
Članak 8.
(1) Članom HDZ-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina života koja:
a) prihvaća načela, Program i Statut stranke,
b) izražava spremnost promicati ciljeve stranke,
c) nije član koje druge stranke registrirane u Republici Hrvatskoj,
d) ima hrvatsko državljanstvo ili je pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu.
(2) Članom stranke ne može postati osoba:
a) koja je isključena ili je istupila iz HDZ-a,
b) čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ-a.
(3) Iznimno, osoba koja je istupila iz HDZ-a, može postati član stranke, uz suglasnost Visokog
časnog suda.
(4) Iznimno, osoba koja je isključena iz HDZ-a može postati član stranke odlukom
Predsjedništva HDZ-a uz prethodnu suglasnost Visokog časnog suda i pozitivno mišljenje mjerodavnog općinskog, područnog ili gradskog odbora HDZ-a i županijskog, odnosno Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.
Učlanjenje
Članak 9.
(1) O primitku u članstvo HDZ-a odlučuje izvršni odbor temeljnog ogranka ili predsjedništvo općinskog odnosno gradskog odbora HDZ-a.
(2) Izvršni odbor temeljnog ogranka odnosno predsjedništvo općinskog ili gradskog odbora
može uskratiti primanje u članstvo u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za primanje. Odluka o uskraćivanju s obrazloženjem dostavlja se podnositelju zahtjeva i predsjedništvu županijskog odbora u roku od 15 dana, koju predsjedništvo u narednom roku od 15 dana može osporiti, čime podnositelj zahtjeva za primanje u članstvo postaje članom HDZ-a.
(3) Predsjednik HDZ-a ima pravo odlučivati o primanju u članstvo bezuvjetno, osim u slučajevima iz članka 8., stavaka 3. i 4., o čemu Tajništvo HDZ-a izvješćuje nadležna tijela općinske, gradske i područne organizacije HDZ-a.
(4) Postupak pristupanja u članstvo HDZ-a započinje podnošenjem zahtjeva ispunjavanjem Pristupnice za članstvo. Podaci iz Pristupnice za članstvo unose se u Središnji registar članstva. Evidencija članstva vodi se i u općinskim odnosno gradskim organizacijama stranke.
Članak 10.
(1) Svaki član HDZ-a pripada jednoj temeljnoj organizaciji HDZ-a (ogranku), prema mjestu
prebivališta.
(2) Dođe li do preseljenja, član se mora odjaviti u temeljnoj organizaciji, te navesti novu adresu da bi mogao biti upisan u drugu temeljnu organizaciju ili ogranak. Ako se član sam ne odjavi, taj će postupak autonomno pokrenuti temeljni ogranak.
Prava i obveze članova
Članak 11.
(1) Član HDZ-a ima pravo u temeljnoj organizaciji kojoj pripada, te u svim tijelima kojih je član, sudjelovati u političkom oblikovanju stranke, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te odlučivati s tim u svezi. Njegovo je pravo i da ga obavješćuju tijela stranke, njezini dužnosnici i izabrani vijećnici i zastupnici.
(2) Član HDZ-a dužan je redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke
kojima pripada.
(3) Član HDZ-a ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.
(4) Član HDZ-a mora, unutar opće stranačke usmjeridbe, zastupati i promicati program i interese stranke, pridržavati se njezina statuta i štovati stranačku stegu, te poštovati etički kodeks ponašanja u stranci.
(5) Član HDZ-a dužan je plaćati članarinu sukladno odluci Središnjeg odbora HDZ-a kojom se
uređuje plaćanje članarine i ostvarivanje članskih prava temeljem plaćanja članarine.
(6) Član HDZ-a može istovremeno obnašati dužnost predsjednika samo na jednoj
organizacijskoj razini.
Obveze dužnosnika, zastupnika i vijećnika
Članak 12.
(1) Državni dužnosnici, članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave, koji su članovi HDZ-a, obvezni su izvješćivati o svojemu radu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga, i to pred svojim temeljnim
ogrankom najmanje jednom godišnje, a najmanje dvaput pred svojom općinskom, gradskom i županijskom organizacijom, te organizacijom HDZ-a u inozemstvu. Dužni su se odazvati i na svaki obrazloženi posebni poziv svojeg temeljnog ogranka ili
organizacije.
(2) Članovi HDZ-a koji su izabrani kao zastupnici u Hrvatski sabor, članovi Europskog parlamenta, te vijećnici u županijskim, gradskim i općinskim skupštinama, dužni su svoj mandat obvezno vratiti HDZ-u ako prijeđu iz HDZ-a u drugu stranku, osnuju novu stranku ili žele postati neovisni. Ta mjesta popunjavaju njihovi zamjenici.
Članak 12a.
(1) Članovi HDZ-a mogu biti članovima najviše jednog nadzornog odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova koji su u vlasništvu ili suvlasništvu države odnosno jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (imaju poslovne udjele ili dionice), odnosno čiji su osnivači ili suosnivači državna tijela ili tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
(2) Iznimno, članovi HDZ-a, ako za to postoje opravdani razlozi, mogu biti članovima najviše dva nadzorna odbora ili upravna vijeća iz stavka 1. ovog članka, uz pisano odobrenje predsjednika ili glavnog tajnika HDZ-a. (3) Državni dužnosnici i dužnosnici u jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave (predstavničkih i izvršnih tijela) utvrđeni zakonom ili drugim aktima, koji su članovi HDZ-a, ne mogu biti članovima nadzornih odbora ili upravnih vijeća iz stavka 1. ovog članka, osim ako zakonom nije određeno da su dužnosnici članovi tih tijela po položaju.
Prestanak članstva
Članak 13.
(1) Članstvo u HDZ-u prestaje: a) istupanjem iz stranke, b) isključenjem,
c) upisom u koju drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, d) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti stranke,
e) podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim
tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela HDZ-a, f) u slučaju smrti.
g) u slučaju pravomoćne sudske presude za kaznena djela navedena u Etičkom
kodeksu HDZ-a.
(2) Član ima pravo istupiti iz HDZ-a podnošenjem pisane izjave o istupanju. (3) Član HDZ-a može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.
(4) O isključenju odlučuju časni sudovi županijskih organizacija i Grada Zagreba, protiv čijih
je odluka dopušten priziv na Visoki časni sud.
6
(5) Članu HDZ-a koji se upiše u drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, članstvo
prestaje trenutkom upisa.
Počasno članstvo i priznanja HDZ-a
Članak 14.
(1) HDZ ima i počasne članove.
(2) Počasne članove na prijedlog Predsjedništva HDZ-a proglašava Opći sabor HDZ-a, a
između zasjedanja Općeg sabora počasne članove proglašava Središnji odbor HDZ-a na
prijedlog Predsjedništva HDZ-a.
(3) Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a.
III. USTROJSTVO HDZ-a
Temeljne odredbe
Članak 15.
(1) HDZ je ustrojen na područnom načelu.
(2) HDZ se sastoji od temeljnih organizacija, to jest ogranaka, općinskih ili gradskih
organizacija i županijskih organizacija, te organizacije HDZ-a Grada Zagreba i organizacija HDZ-a u inozemstvu.
(3) Temeljna organizacija HDZ-a jest ogranak HDZ-a.
(4) Ako nema uvjeta za ustrojavanje ogranaka u okviru općinske, odnosno gradske organizacije HDZ-a, iznimno se ustanovljuje jedinstvena općinska ili gradska organizacija HDZ-a kao temeljna organizacija HDZ-a. Tada poslove iz djelokruga izvršnog odbora temeljnog ogranka obavlja općinski odnosno gradski odbor.
(5) Odluku o ustrojavanju ogranka donosi općinski odnosno gradski odbor HDZ-a kada broj članova općinske ili gradske organizacije HDZ-a prijeđe brojku od najmanje 50 članova, uz uvjet da ogranci ne smiju imati manje od 10 članova.
(6) Ogranci se ustrojavaju u načelu za područje jednoga mjesnog odbora ili više mjesta, ili dijelova grada, ili za područje određene izborne jedinice za tijela lokalne samouprave.
(7) U većim gradovima u kojima su ustrojeni gradski kotarevi ili četvrti kao jedinice mjesne
samouprave mogu se osnovati područne organizacije HDZ-a u čiji sastav ulaze svi
temeljni ogranci HDZ-a s područja dotičnog kotara ili četvrti.
Ogranci HDZ-a
Članak 16.
(1) Na području na kojem je ustrojen, ogranak HDZ-a djeluje u sastavu općinske ili gradske
organizacije.
(2) Tijela u ogranku jesu: skupština članstva, kao najviše tijelo, predsjednik temeljnog
ogranka i izvršni odbor ogranka.
(3) Izvršni odbor ogranka broji 3 do 9 članova.
(4) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora ogranka najmanje jednom mjesečno.
(5) Predsjednika izvršnog odbora ogranka bira i razrješuje skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Skupština ogranka bira i razrješuje izvršni odbor, a potpredsjednika, tajnika i rizničara bira izvršni odbor na prijedlog predsjednika.
(6) Skupštinu ogranka može sazvati izvršni odbor ogranka, koji je dužan sazvati skupštinu i
na zahtjev najmanje trećine članova HDZ-a dotičnog ogranka.
Zadaće ogranaka
Članak 17.
(1) Zadaće ogranaka HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru
svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području ogranka,
c) određivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na području
ogranka,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne
samouprave,
e) obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave, obvezno uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
f) sudjelovanje u radu mjesnih odbora
Područne organizacije HDZ-a
Članak 18.
(1) Na području na kojem je ustrojena, područna organizacija djeluje u sastavu gradske
organizacije HDZ-a.
(2) Područnu organizaciju vodi područni odbor HDZ-a koji broji 9 do 17 članova biranih na skupštini područne organizacije HDZ-a. Članovi Središnjeg odbora HDZ-a koji imaju prebivalište na području područne organizacije po položaju su članovi Područnog odbora. Predsjednik Vijeća gradske četvrti i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Vijeća gradske četvrti, koji su članovi HDZ-a, također su po položaju članovi Područnog
odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a i predsjednici Zajednica HDZ-a, osnovanih na razini područne organizacije, po položaju su članovi Područnog odbora HDZ-a.
(3) Skupštinu područne organizacije HDZ-a može sazvati područni odbor, koji je dužan sazvati skupštinu područnog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.
(4) Predsjednika područne organizacije HDZ-a biraju svi članovi područne organizacije na
neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
(5) Predsjednik područnog odbora dužan je sazivati sastanke područnog odbora najmanje jednom mjesečno. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica područnog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.
(6) Područni odbor na prijedlog predsjednika područnog odbora bira predsjedništvo koje, uz predsjednika, čine dva potpredsjednika, tajnik i rizničar.
(7) Predsjedništvo područnog odbora priprema sjednice područnog odbora i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka područnog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.
Zadaće područnog odbora HDZ-a
Članak 19.
(1) Zadaće područnog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) Raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u
okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području kotara ili četvrti u kojem djeluju,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih
pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) sudjelovanje u predlaganju i određivanju predloženika na izborima za tijela mjesne i
lokalne samouprave,
f) određivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na području gradskog kotara ili četvrti,
g) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
h) Područni odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
(2) Područni odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
Općinske organizacije HDZ-a
Članak 20.
(1) Na području općine djeluje općinska organizacija HDZ-a.
(2) Općinsku organizaciju vodi općinski odbor HDZ-a koji broji 9 do 17 članova biranih na skupštini općinske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica općinskog odbora i predsjednika svih ogranaka.
(3) Članovi Središnjeg odbora koji imaju prebivalište na području općinske organizacije po položaju su članovi općinskog odbora. Općinski načelnik, predsjednik općinskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u općinskom vijeću također su po položaju članovi općinskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a i predsjednici Zajednica HDZ-a, osnovanih na razini općinske organizacije, po položaju su članovi Općinskog odbora HDZ-a.
(4) Skupštinu općinske organizacije može sazvati općinski odbor, koji je dužan sazvati
skupštinu općinske organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.
(5) Predsjednika općinske organizacije HDZ-a biraju svi članovi općinske organizacije na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
(6) Predsjednik općinskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke općinskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Općinski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika čine dva potpredsjednika, tajnik i rizničar. Općinski načelnici ako su članovi HDZ-a po položaju su članovi predsjedništva općinskih odbora HDZ-a.
(8) Predsjedništvo općinskog odbora priprema sjednice općinskog odbora i odgovara za provedbu odluka i zaključaka općinskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.
Zadaće općinskog odbora HDZ-a
Članak 21.
(1) Zadaće općinskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru
svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području općine,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih
pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave općine,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državnih izbora, uzimajući u
obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Općinski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
(3) Općinski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
Gradske organizacije HDZ-a
Članak 22.
(1) Na području grada djeluje gradska organizacija HDZ-a.
(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji broji 11 do 23 člana biranih na
skupštini gradske organizacije HDZ-a za gradove do 35.000 stanovnika te 11 do 31 člana za
gradove s više od 35.000 stanovnika. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica gradskog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.
(3) Članovi Središnjeg odbora koji imaju prebivalište na području gradske organizacije po
položaju su članovi gradskog odbora. Gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i
predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u gradskom vijeću također su po položaju članovi
gradskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži i predsjednici Zajednica HDZ-a, osnovanih na
razini gradske organizacije, po položaju su članovi gradskog odbora.
(4) Skupštinu gradske organizacije HDZ-a može sazvati gradski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu gradskog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.
(5) Predsjednika gradske organizacije HDZ-a biraju svi članovi gradske organizacije na
neposrednim izborima tajnim glasovanjem..
(6) Predsjednik gradskog odbora dužan je sazivati sastanke gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika, čine tri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Gradonačelnik, ako je član HDZ-a, po položaju je član predsjedništva gradskog odbora HDZ-a.
(8) Predsjedništvo gradskog odbora priprema sjednice gradskog odbora i odgovorno je za provedbu zaključaka i odluka gradskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.
Zadaće gradskog odbora HDZ-a
Članak 23.
(1) Zadaće gradskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanju o političkim pitanjima u okviru
svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području grada,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih
pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave grada,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državne izbore uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Gradski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
(3) Gradski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
Županijske organizacije HDZ-a
Članak 24.
(1) Na području županije djeluje županijska organizacija HDZ-a, koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja županije.
(2) Županijsku organizaciju vodi županijski odbora HDZ-a koji broji 21 do 39 članova biranih na skupštini županijske organizacije HDZ-a.
(3) Članovi Središnjeg odbora koji imaju prebivalište na području županijske organizacije po
položaju su članovi Županijskog odbora. Župan, predsjednik Županijske skupštine i predsjednik Kluba članova Županijske skupštine koji su članovi HDZ-a po položaju su članovi Županijskog odbora. Predsjednik Mladeži HDZ-a i predsjednici Zajednica HDZ-a, osnovanih na razini županijske organizacije, po položaju su članovi Županijskog odbora..
(4) Skupštinu županijske organizacije može sazvati županijski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu županijske organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja općinskih, odnosno gradskih organizacija HDZ-a.
(5) Predsjednika županijske organizacije HDZ-a biraju svi članovi županijske organizacije na
neposrednim izborima tajnim glasovanjem..
(6) Predsjednik županijskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke županijskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Županijski odbor, na prijedlog predsjednika, bira predsjedništvo koje, uz predsjednika, čine četiri potpredsjednika, tajnik, rizničar te do 5 članova predsjedništva. Župan, ako je član HDZ-a, po položaju je član predsjedništva županijskog odbora.
(8) Predsjedništvo županijskog odbora priprema sjednice županijskog odbora i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka županijskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju između dviju sjednica.
Zadaće županijskog odbora HDZ-a
Članak 25.
(1) Zadaće županijskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru
svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području županije,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela županijske lokalne samouprave,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon obavljenih izbora za tijela državne vlasti i tijela županijske lokalne samouprave, uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Županijski odbor odlučuje o žalbi na odluku općinskog ili gradskog odbora o raspuštanju
temeljne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje
1/3 članova raspuštenog izvršnog odbora ogranka.
(3) Županijski odbor ovlašten je raspustiti općinsku ili gradsku organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
(4) Županijski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
Organizacija HDZ-a za Grad Zagreb
Članak 26.
(1) Na području Grada Zagreba djeluje organizacija HDZ-a za Grad Zagreb, koju čine sve područne organizacije HDZ-a gradskih četvrti.
(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od predsjednika područnih
odbora i od 39 do 57 članova biranih na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a za Grad
Zagreb.
(3) Saborski zastupnici, članovi Europskog parlamenta i članovi Vlade koji su članovi HDZ-a
po položaju ulaze u Gradski odbor ako imaju prebivalište ili su izabrani na području Grada
Zagreba. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Gradskoj skupštini, predsjednik Gradske
skupštine i gradonačelnik Grada Zagreba po položaju ulaze u gradski odbor ako su članovi
HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a i predsjednici Zajednica HDZ-a, osnovanih na razini gradske organizacije, po položaju su članovi Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba..
(4) Skupštinu organizacije HDZ-a za Grad Zagreb može sazvati Gradski odbor HDZ-a Grada
Zagreba, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev natpolovičnog broja područnih odbora HDZ-a.
(5) Predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba biraju svi članovi gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
(6) Predsjednik Gradskog odbora dužan je sazivati sastanke Gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika Gradskog odbora bira Predsjedništvo koje, uz
predsjednika, čine pet potpredsjednika, pet članova Predsjedništva, tajnik i rizničar.
(8) Predsjedništvo Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba priprema sjednice Gradskog
odbora, odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka Gradskog odbora i ovlašteno je samostalno donositi odluke o tekućim dnevnopolitičkim pitanjima. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svojemu djelovanju između dvaju zasjedanja Odbora.
Zadaće Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba
Članak 27.
(1) Zadaće Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru
svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području Grada Zagreba,
c) imenovanje stalnih i privremenih pomoćnih tijela (povjerenstava) za proučavanje
pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba,
f) obvezno obavljanje podrobne raščlambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, nakon državnih izbora i izbora za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba, uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba odlučuje o žalbi na odluku područnog odbora o raspuštanju temeljne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje 1/3 članova raspuštenog izvršnog odbora ogranka.
(3) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba ovlašten je raspustiti područnu organizaciju HDZ-a te imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
(4) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
Organizacija HDZ-a u inozemstvu
Članak 28.
(1) HDZ djeluje u inozemstvu.
(2) Ustroj i zadaće HDZ-a u inozemstvu određuju se Pravilnikom koji na prijedlog organizacija HDZ-a u inozemstvu donosi Središnji odbor HDZ-a.
Središnja tijela HDZ-a

Članak 29.
Središnja tijela HDZ-a jesu:
1. Opći sabor HDZ-a
2. Predsjednik HDZ-a
3. Predsjedništvo HDZ-a
4. Nacionalno vijeće HDZ-a
5. Središnji odbor HDZ-a
6. Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru
7. Visoki časni sud HDZ-a
8. Nadzorni odbor HDZ-a
Opći sabor HDZ-a
Članak 30.
(1) Opći sabor HDZ-a najviše je stranačko tijelo, koje radi na redovnim i izvanrednim
zasjedanjima.
(2) Opći izborni sabor HDZ-a zasjeda svake četvrte godine, a izvještajni svake druge godine.
(3) Opći sabor HDZ-a sastoji se od:
a) članova središnjih tijela HDZ-a iz članka 29. stavak 2. do 7.,
b) zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Europskog parlamenta koji su članovi
HDZ-a,
c) predsjednika Vlade i njezinih članova koji su članovi HDZ-a,
d) izaslanika općinskih, područnih, odnosno gradskih organizacija HDZ-a, županijskih organizacija HDZ-a i organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, koji čine najmanje 50% ukupnog sastava Općeg sabora,
e) izaslanika što ih izabiru organizacije HDZ-a ustrojene u inozemstvu,
f) predsjednika županijskih organizacija HDZ-a i predsjednika organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, župana, gradonačelnika Grada Zagreba, predsjednika županijskih
skupština i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba ako su članovi HDZ-a, kao i predsjednika klubova vijećnika županija i Grada Zagreba,
g) izaslanika Mladeži HDZ-a,
h) izaslanika Zajednica HDZ-a iz članka 55. stavak 1. ovog Statuta.
(4) Odluku o datumu održavanja redovnog ili izvanrednog sabora, o načinu određivanja i o broju izaslanika donosi Predsjedništvo stranke.
(5) Predsjedništvo HDZ-a sazvat će Opći sabor na izvanredno zasjedanje i onda ako to
zatraži 1/3 izaslanika Sabora ili natpolovičan broj županijskih organizacija HDZ-a.
(6) Način rada i donošenje odluka na Općem saboru uređuje se Poslovnikom o radu Općeg sabora, a čiji prijedlog utvrđuje Predsjedništvo HDZ-a.
(7) Sjednica Općeg sabora može se održati ako je nazočna većina izaslanika Općeg sabora, a
pravovaljane odluke Opći sabor donosi većinom glasova nazočnih izaslanika.
Zadaće Općeg sabora HDZ-a
Članak 31.
(1) Opći sabor HDZ-a:
a) utvrđuje temeljna načela politike HDZ-a,
b) donosi Program HDZ-a, c) donosi Statut HDZ-a,
d) na prijedlog 200 punopravnih izaslanika bira i razrješuje deset članova Predsjedništva HDZ-a, tako da Opći sabor bira po dva člana Predsjedništva iz ovih skupina županija:
- Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-
posavska, Virovitičko-podravska,
- Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko-
zagorska, Međimurska,
- Grad Zagreb, Zagrebačka županija,
- Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka,
- Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko- kninska, Dubrovačko-neretvanska. e) na prijedlog 250 izaslanika bira i razrješuje šest potpredsjednika HDZ-a,
f) na prijedlog 100 izaslanika bira i razrješuje 25 članova Središnjeg odbora,
g) na prijedlog predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i članove Visokog časnog suda HDZ-a javnim glasovanjem,
h) na prijedlog predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora HDZ-a javnim glasovanjem,
i) donosi odluku o prestanku postojanja HDZ-a.
(2) Opći sabor HDZ-a djeluje po Poslovniku što ga sam donosi.
Središnji odbor HDZ-a
Članak 32.
(1) Središnji odbor HDZ-a čine:
a) 25 članova koje bira Opći sabor HDZ-a,
b) članovi Nacionalnog vijeća HDZ-a,
c) 23 člana, od kojih po jednog imenuje svaki županijski odbor (ukupno 20), a tri člana
imenuje Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba,
d) 8 predstavnika koordinacija HDZ-a u inozemstvu, sukladno Pravilniku o radu, e) zastupnici u Hrvatskom saboru i članovi Europskog parlamenta ako su članovi
HDZ-a,
f) članovi Vlade Republike Hrvatske ako su članovi HDZ-a.
g) župani i predsjednici županijskih skupština ako su članovi HDZ-a, h) ravnatelj Zaklade HDZ-a,
i) predsjednici Zajednica HDZ-a,
j) 5 potpredsjednika Mladeži HDZ-a,
k) po 3 izabrana predstavnika Zajednica HDZ-a iz članka 55. stavak 1.,
l) glavni urednik službenog glasila HDZ-a.
(2) Predsjednik HDZ-a po položaju je predsjednik Središnjeg odbora HDZ-a.
(3) Središnji odbor na prijedlog predsjednika HDZ-a bira zamjenika predsjednika Središnjeg odbora i tajnika Središnjeg odbora.
Zadaće Središnjeg odbora HDZ-a
Članak 33.
(1) Središnji odbor HDZ-a:
a) brine se o provedbi odluka Općeg sabora,
b) po prijedlogu Nacionalnog vijeća utvrđuje prijedlog Statuta i Programa i podnosi ga
Općem saboru HDZ-a na prihvaćanje,
c) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a određuje predizbornu i izbornu strategiju
stranke,
d) na prijedlog Predsjedništva utvrđuje izborni program stranke,
e) nakon obavljenih izbora za državna tijela i tijela lokalne vlasti i samouprave, obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh a uspoređujući ga s uspjehom drugih stranaka,
f) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika i zamjenika
glavnog tajnika,
g) imenuje i razrješuje glavnog urednika, ravnatelja i Vijeće stranačkog glasila,
h) donosi odluku o visini, kriterijima i uvjetima plaćanja, načinu prikupljanja i
raspodjeli članarine,
i) bira i razrješuje časne sudove prvoga stupnja,
j) vlastan je preinačiti pojedine odredbe Statuta ako je promjena nužna zbog
zakonskih odredaba,
k) vlastan je, u vrijeme kada Opći sabor ne zasjeda, na prijedlog predsjednika HDZ-a,
izabrati predsjednika i članove Visokog časnog suda na ispražnjena mjesta, l) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaću,
m) donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Hrvatske demokratske zajednice,
n) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvrđuje opći etički kodeks ponašanja članova
HDZ-a,
o) zastupa prava i dužnosti zakladnika Zaklade HDZ-a,
p) utvrđuje usklađenost Pravilnika o djelovanju Mladeži HDZ-a sa Statutom HDZ-a.
(2) Središnji odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
(3) Sjednica Središnjeg odbora može se održati ako je nazočna većina članova Središnjeg odbora, a pravovaljane odluke Središnji odbor donosi većinom glasova nazočnih.
Sazivanje Središnjeg odbora HDZ-a
Članak 34.
(1) Središnji odbor saziva predsjednik HDZ-a i predsjeda sjednicama, u pravilu, tri puta
godišnje.
(2) Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor i ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora ili natpolovična većina županijskih odbora HDZ-a.
Predsjednik HDZ-a
Članak 35.
(1) Predsjednik HDZ-a predstavlja i zastupa HDZ, odgovara za njegov rad, vodi politiku stranke u skladu s Programom stranke i odlukama središnjih tijela te ima pravo i dužnost provoditi sve mjere da bi u provedbi stranačke politike osigurao suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika stranke.
(2) Predsjednik HDZ-a podnosi izvješće o radu Općem saboru HDZ-a.
(3) Predsjednik HDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva HDZ-a i Središnjeg odbora
HDZ-a i brine se za provedbu njihovih odluka.
(4) Predsjednik HDZ-a vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i
županijskih odbora sa savjetodavnim pravom.
(5) Predsjednik HDZ-a pisanom odlukom određuje zamjenika, jednog od članova Predsjedništva ili glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim pitanjem. Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti predsjednik HDZ-a.
(6) Predsjednik HDZ-a predlaže imenovanje i razrješenje glavnog tajnika i zamjenika glavnog
tajnika.
(7) U slučaju izočnosti ili spriječenosti predsjednika HDZ-a, zamjenjuje ga zamjenik.
(8) U slučaju smrti, podnošenja ostavke ili zamolbe za razrješenjem dužnosti predsjednika HDZ-a, u roku do 30 dana održat će se Opći sabor na kojem će se izabrati predsjednik HDZ-a.
(9) Predsjednika i zamjenika predsjednika HDZ-a zajedno, kako su navedeni na kandidacijskoj listi, biraju svi članovi HDZ-a na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
Predsjedništvo HDZ-a
Članak 36.
(1) Predsjedništvo HDZ-a čine:
a) predsjednik,
b) zamjenik predsjednika,
c) deset članova Predsjedništva,
d) šest potpredsjednika,
e) predsjednik Hrvatskog sabora (ako je član HDZ-a), f) predsjednik Vlade RH (ako je član HDZ-a),
g) glavni tajnik HDZ-a,
h) predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru, i) predsjednik Mladeži HDZ-a,
j) predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarinu Zrinski“, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“ i predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak,
k) politički i međunarodni tajnik HDZ-a,
m) predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.
(2) Rizničar sudjeluje u radu Predsjedništva, bez prava odlučivanja.
(3) U radu Predsjedništva, po potrebi, sudjeluju i druge osobe, bez prava odlučivanja.
Zadaće Predsjedništva HDZ-a
Članak 37.
(1) Predsjedništvo HDZ-a:
a) provodi odluke Općeg sabora HDZ-a, raspravlja i odlučuje o političkim pitanjima,
osim o onima koja su izrijekom stavljena u djelokrug drugih središnjih tijela
HDZ-a,
b) predlaže Središnjem odboru predizbornu i izbornu strategiju stranke,
c) raspravlja i odlučuje o tekućim dnevnopolitičkim pitanjima i vodi materijalno- financijsko poslovanje stranke,
d) prihvaća financijski plan i zaključni račun,
e) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,
f) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje rizničara HDZ-a,
g) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glasnogovornika HDZ-a, h) na prijedlog glavnog tajnika imenuje tajnike za pojedine grupe poslova,
i) daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv članova središnjih tijela
HDZ-a te državnih dužnosnika iz redova HDZ-a,
j) odlučuje o žalbi na odluku Nacionalnog vijeća o raspuštanju županijskog odbora ili
Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.
(2) Predsjedništvo HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga samo donosi.
(3) Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke Predsjedništvo donosi većinom glasova nazočnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno.
Nacionalno vijeće HDZ-a
Članak 37 a.
(1) Nacionalno vijeće HDZ-a čine: Predsjedništvo HDZ-a, predsjednici županijskih odbora
HDZ-a i predsjednik HDZ-a Grada Zagreba, te tri do pet predstavnika koordinacija HDZ-
a iz inozemstva i tri predstavnika Mladeži HDZ-a i to zamjenik predsjednika, glavni tajnik i predsjednik Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.
(2) Nacionalno vijeće saziva predsjednik HDZ-a i njime predsjeda radi usklađivanja rada
središnjih tijela HDZ-a, u pravilu, šest puta godišnje.
(3) Nacionalno vijeće, osim zadaće iz stavka 2. ovog članka:
a) ovlašteno je raspustiti županijsku organizaciju HDZ-a i organizaciju HDZ-a Grada Zagreba i imenovati povjerenstvo na čelu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog odbora.
Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.
b) odlučuje o žalbi na odluku županijskog odbora odnosno Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba o raspuštanju općinske, gradske ili područne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik
ili najmanje 1/3 članova raspuštenog općinskog, gradskog ili područnog odbora HDZ-a,
c) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a određuje kandidate na predsjedničkim i
parlamentarnim izborima i izborima za Europski parlament,
d) odlučuje o izbornim i poslijeizbornim koalicijama kao i o drugim oblicima suradnje s drugim političkim strankama,
e) donosi odluku o održavanju redovnih ili izvanrednih prijevremenih unutarstranačkih
izbora,
f) donosi Pravilnik o dodjeli priznanja HDZ-a,
g) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,
h) utvrđuje prijedlog Statuta HDZ-a ili izmjena i dopuna Statuta HDZ-a i upućuje ga
Središnjem odboru.
(4) Nacionalno vijeće djeluje prema Poslovniku koji samo donosi.
Glavni tajnik HDZ-a
Članak 38.
(1) Glavni tajnik HDZ-a:
a) pomaže predsjedniku HDZ-a pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti izvršava u dogovoru s predsjednikom,
b) sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad,
c) provodi odluke središnjih tijela stranke, aktivno surađujući sa županijskim
odborima HDZ-a, odnosno s Gradskim odborom HDZ-a Grada Zagreba, i usklađuje
njihov rad,
d) vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih
odbora sa savjetodavnim pravom,
e) odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika HDZ-a,
f) predlaže Predsjedništvu HDZ-a imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.
(2) Glavni je tajnik po položaju član Predsjedništva HDZ-a.
Savjetodavno vijeće HDZ-a
Članak 39.
(1) Savjetodavno vijeće HDZ-a tvore osobito zaslužni, ugledniji i viđeniji članovi HDZ-a koji
nisu članovi središnjih tijela HDZ-a. Njih na prijedlog Predsjedništva HDZ-a bira
Središnji odbor HDZ-a. To je neformalno tijelo HDZ-a.
(2) Savjetodavno vijeće saziva i predsjeda mu predsjednik HDZ-a. Vijeće raspravlja o stanju stranke ili o najvažnijim temama za državu. Vijeće ne donosi nikakve obvezujuće odluke ni za jedno tijelo HDZ-a, ali ideje, prijedloge i sugestije iznesene na sjednici Savjetodavnog vijeća upućuje Predsjedništvu HDZ-a.
(3) Tijela nižih razina mogu imati svoja savjetodavna vijeća sastavljena sukladno točkama 1. i
2. ovoga članka. Njih na prijedlog predsjedništva odgovarajuće razine stranačke organizacije bira odbor HDZ-a dotične razine. To vijeće saziva po potrebi i predsjeda mu predsjednik HDZ-a dotične razine.
Odnosi između tijela HDZ-a
Članak 40.
(1) Sva tijela HDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojemu djelokrugu i
nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.
(2) Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela u okviru djelokruga nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.
(3) Sve organizacije i tijela HDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okvirima djelokruga tih, viših tijela.
(4) Organizacije i tijela HDZ-a ovlašteni su nastupati u pravnome prometu u granicama svojih
poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama Predsjedništva HDZ-a, te u tu
svrhu mogu imati zaseban podračun i pečat.
IV. ČASNI SUDOVI HDZ-a
Opća odredba
Članak 41.
(1) Časni sudovi jesu tijela HDZ-a koja odlučuju o povredama prava i obveza članova HDZ-a.
(2) Časni sudovi jesu: časni sudovi prvoga stupnja i Visoki časni sud HDZ-a.
(3) Časni sudovi u suđenju su neovisni, a postupaju samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za
pokretanje postupka.
(4) Članovi časnih sudova ne smiju biti članovima kojega drugog tijela HDZ-a iste razine.
(5) Mandat članova časnih sudova traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
(6) Časni sudovi i njihovi članovi ne mogu pokretati stegovne postupke.
Ustanovljivanje časnih sudova prvoga stupnja
Članak 42.
(1) Časni sudovi prvoga stupnja ustanovljuju se za županijske organizacije HDZ-a te za organizaciju HDZ-a Grada Zagreba.
(2) Časne sudove prvoga stupnja imenuje Središnji odbor HDZ-a na prijedlog Visokog časnog
suda.
(3) Časni sud prvoga stupnja sastoji se od predsjednika i 4 suca. (4) U prvom stupnju sude časni sudovi prvoga stupnja.
(5) Protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja dopušten je priziv Visokom časnom sudu u
roku 15 dana od dana primitka odluke.
Ustanovljivanje Visokog časnog suda HDZ-a
Članak 43.
(1) Visoki časni sud ustanovljuje se za cijelo područje djelovanja HDZ-a.
(2) Visoki časni sud bira Opći sabor HDZ-a na prijedlog predsjednika HDZ-a. (3) Visoki časni sud HDZ-a sastoji se od predsjednika i 6 visokih sudaca.
(4) Visoki časni sud odlučuje o prizivima protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja.
(5) Visoki časni sud vlastan je po prizivu pobijanu presudu potvrditi, promijeniti ili ukinuti i
vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.
(6) Za slučaj vođenja postupka protiv člana središnjih tijela HDZ-a, u prvom stupnju sudi
Visoki časni sud HDZ-a.
(7) Za slučaj iz stavka (6) priziv se podnosi Predsjedništvu HDZ-a u roku od 15 dana od
primitka odluke, a Predsjedništvo je vlasno pobijenu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.
(8) Ako se vodi postupak protiv člana Predsjedništva HDZ-a, dotični član Predsjedništva ne može sudjelovati pri donošenju odluke. Ako je priziv podnio član Predsjedništva, ne može sudjelovati u radu u svojem predmetu.
Stegovne mjere
Članak 44.
(1) U odlučivanju o pravima i obvezama članova HDZ-a časni sudovi odlukom izriču
stegovne mjere.
(2) Stegovne su mjere:
a) ukor,
b) oduzimanje dužnosti u stranci, c) uvjetno isključenje,
d) bezuvjetno isključenje.
(3) Ukor se izriče članu HDZ-a za lakšu povredu članskih obveza.
(4) Oduzimanje dužnosti u stranci može se izreći članu HDZ-a za opetovano činjenje lakših povreda članskih obveza. Takva se mjera izriče obvezno pri izricanju uvjetnog isključenja.
(5) Uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje izriče se članu HDZ-a za težu povredu članske obveze.
Teže povrede obveza člana HDZ-a
Članak 45.
Težom povredom obveza člana smatra se svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati teže posljedice za ugled i interese stranke, ili štetu, a i kad bitno krši Statut HDZ-a, ili djeluje u suprotnosti s Programom HDZ-a, ili se ponaša suprotno načelima i ustroju HDZ-a, ili pak grubo krši etički kodeks ponašanja članova HDZ-a.
Sastav sudova i način odlučivanja
Članak 46.
(1) Časni sudovi sude u vijeću, a odluke donose većinom glasova članova vijeća.
(2) Vijeće časnog suda prvoga stupnja sastoji se od predsjednika suda i najmanje dvaju sudaca.
(3) Umjesto predsjednika može nastupiti sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje suđenju.
(4) Vijeće Visokoga časnoga suda sastoji se od predsjednika i najmanje četvorice visokih
sudaca.
(5) Umjesto predsjednika Visokoga časnoga suda može nastupiti visoki sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje suđenju.
Mjesna nadležnost
Članak 47.
(1) Mjesna nadležnost časnoga suda ravna se prema pripadnosti člana protiv kojeg se pokreće postupak u njegovoj županijskoj organizaciji HDZ-a, odnosno u organizaciji HDZ-a za Grad Zagreb.
(2) Sukobe mjesne nadležnosti časnih sudova prvoga stupnja HDZ-a rješava Visoki časni sud
HDZ-a.
(3) Visoki časni sud HDZ-a vlastan je na prijedlog stranaka odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi časni sud prvoga stupnja ako to pridonosi pravilnom rješavanju problema.
Postupak
Članak 48.
(1) Postupak pred časnim sudom može pokrenuti:
a) Predsjedništvo HDZ-a protiv svakoga člana,
b) Općinski, gradski, područni i županijski odbori te Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba protiv onih članova kojima su nadležni, ovisno o razini obnašanja njihove dužnosti.
(2) Svaki član HDZ-a može podnijeti prijedlog tijelu HDZ-a da se pokrene postupak.
(3) Protiv članova središnjih tijela HDZ-a ne može se pokrenuti postupak bez odobrenja
Predsjedništva HDZ-a, a u slučaju kad se odobri pokretanje postupka, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ-a.
(4) Član stranke protiv kojega je postupak pokrenut i tijelo HDZ-a koje je postupak pokrenulo
imaju položaj stranaka u postupku.
(5) Sud utvrđuje samo one činjenice što su ih stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su ih stranke predložile. Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.
(6) Časni sudovi, kada sude u prvom stupnju moraju postupak provesti onim načinom koji omogućuje izricanje odluke već na prvom ročištu.
(7) Središnji odbor donosi postupovnik kojim se uređuje rad časnih sudova HDZ-a.
V. NADZORNA TIJELA

Opća odredba

Članak 49.
(1) Nadzorna tijela HDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora. Nadzorna tijela HDZ-a
imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela i organizacija HDZ-a.
(2) U nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi tijela HDZ-a iste razine.
Nadzorni odbor
Članak 50.
(1) Nadzorni odbor HDZ-a nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja HDZ-a te vođenje ukupnog arhiva HDZ-a (zapisnici i sl.) i o tome podnosi izvješće za cijelo mandatno razdoblje Općem saboru, a za svaku godinu Središnjem odboru HDZ-a.
(2) Nadzorni odbor HDZ-a vlastan je nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika u HDZ-u.
(3) Nadzorni odbor HDZ-a sastoji se od 5 do 7 članova.
(4) Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Opći sabor HDZ-a.
Nadzorni odbori organizacija HDZ-a
Članak 51.
(1) Općinske, područne, gradske i županijske organizacije, te organizacija HDZ-a za Grad
Zagreb ustrojavaju svoj nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbori organizacija HDZ-a nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije HDZ-a i vođenje ukupnog arhiva organizacije (zapisnici i sl.) te o tome za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odboru organizacije HDZ-a.
(3) Nadzorni se odbori sastoje od predsjednika i 2 do 4 člana.
(4) Članove nadzornog odbora bira izborna skupština odnosnih organizacija.
VI. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U HDZ-u
Organizacija mladeži HDZ-a
Članak 52.
(1) U sastavu HDZ-a ustanovljena je zajednica mladeži HDZ-a kao zasebna organizacijska cjelina.
(2) Zajednica mladeži HDZ-a ima naziv Mladež HDZ-a, sa sjedištem u Zagrebu. (3) Mladež HDZ-a djeluje u Hrvatskoj, a može se organizirati i u inozemstvu.
(4) Mladež HDZ-a može ustanovljivati podružnice kao oblike svojega djelovanja.
(5) Mladeži HDZ-a osigurava se zastupljenost u tijelima HDZ-a. Predsjednici organizacija Mladeži HDZ-a po položaju ulaze u sastav predsjedništva organizacija HDZ-a iste razine.
(6) Sabor Mladeži HDZ-a donosi pravilnik o djelovanju Mladeži HDZ-a, koji mora
biti usklađen s ovim Statutom.
Klub zastupnika HDZ-a
Članak 53.

(1) Zastupnici, članovi HDZ-a u Hrvatskom saboru ustanovljuju Klub zastupnika HDZ-a. (2) Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru u okviru Programa HDZ-a i odluka
središnjih tijela HDZ-a zauzima stajališta o prijedlozima zakona i drugih odluka iz
djelokruga Hrvatskoga sabora.
(3) Klub zastupnika HDZ-a na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvrđuje i predlaže kandidate
za predsjednike i potpredsjednike saborskih tijela.
(4) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a Klub zastupnika bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Kluba.
(5) Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub zastupnika.
(6) Klub zastupnika donosi Poslovnik o svojem radu.
Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu.
Članak 53a
(1) Izabrani članovi HDZ-a u Europski parlament iz Republike Hrvatske ustanovljuju Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu u okviru Kluba članova Europskog parlamenta iz Europske pučke stranke.
(2) Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu u sukladno Programu HDZ-a i odlukama središnjih tijela HDZ-a zauzima stajališta o prijedlozima akata u okviru Kluba članova Europskog parlamenta iz Europske pučke stranke koje donosi Europski parlament.
(3) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu bira i
razrješuje predsjednika i potpredsjednika Kluba.
(4) Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub.
(5) Članovi Kluba HDZ-a u Europskom parlamentu sudjeluju u radu Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru.
(6) Klub članova HDZ-a u Europskom parlamentu donosi Poslovnik o svojem radu.
Klubovi vijećnika HDZ-a
Članak 54.

(1) Vijećnici članovi HDZ-a ustanovljuju u skupštini jedinice lokalne samouprave klub vijećnika HDZ-a, koji donose Poslovnik o radu.
(2) Članovi kluba vijećnika HDZ-a biraju između sebe predsjednika i tijela kluba.
Zajednice HDZ-a
Članak 55.
(1) Radi sveobuhvatnog razmatranja svih područja društvenog života, rješavanja specifičnih problema i promicanja programa HDZ-a, u sastavu HDZ-a ustanovljuju se zajednice kao zasebne organizacijske cjeline:
a) Zajednica žena "Katarina Zrinski",
b) Zajednica sela "Stjepan Sulimanac",
c) Zajednica radnika i službenika "Andrija Hebrang",
d) Zajednica umirovljenika,
e) Akademska zajednica "Dr. Ante Starčević",
f) Zajednica poduzetnika i obrtnika,
g) Zajednica branitelja "Gojko Šušak",
h) Zajednica utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".
(2) Središnji odbor HDZ-a može donijeti odluku i o ustanovljavanju drugih zajednica kao zasebnih organizacijskih cjelina unutar HDZ-a.
(3) Pravilnik kojim se uređuje ustroj, djelokrug i način rada zajednica donosi Središnji odbor
HDZ-a.
(4) Predsjednik zajednice bira se na skupštini zajednice sukladno Pravilniku zajednice.
(5) Predsjednica organizacije Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ i predsjednici Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“ i Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ po položaju ulaze u sastav predsjedništva organizacija HDZ-a iste razine.
VII. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA Način izbora za tijela HDZ-a
Članak 56.
(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike HDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem. Iznimno, ako se u pojedino tijelo kandidira isti broj članova koji se u to tijelo može birati, izbori se mogu obaviti javnim glasovanjem, u skladu s aktima mjerodavnih tijela stranke.
(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika HDZ-a te predsjednike temeljnih, općinskih, područnih, gradskih, županijskih i gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba izabrani su oni kandidati za koje je glasovalo više od 50% članova koji su pristupili glasovanju.
Ako je za dužnosnike iz stavka 1. ovog članka kandidiran veći broj kandidata i ako nijedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova u prvom krugu, glasovanje se ponavlja u drugom krugu između dvojice kandidata koji su dobili najveći broj glasova i izabran će biti onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova članova HDZ-a koji su pristupili glasovanju.
(3) Glasovanje za sva tijela i dužnosnike može se provesti i elektroničkim putem, ukoliko su za to ispunjene pravne pretpostavke i tehnički uvjeti.
(4) Postupak i način provođenja unutarstranačkih izbora za sva tijela i dužnosnike HDZ-a
uređuje se propisnicima koje donosi Nacionalno vijeće HDZ-a.
(5) Tijela HDZ-a osim Središnjeg odbora, Nacionalnog vijeća, Nadzornog odbora i Visokog časnog suda HDZ-a, mogu po potrebi dopuniti (kooptirati) broj svojih članova
do najviše četvrtine izabranog broja radi ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti svih područja
na kojem dotična organizacija HDZ-a djeluje ili važnih političkih potreba nužnih za djelotvorno funkcioniranje pojedinog tijela stranke.
Trajanje mandata
Članak 57.

(1) Tijela i dužnosnici HDZ-a biraju se na vrijeme od četiri godine.
(2) Tijela i dužnosnike HDZ-a može opozvati tijelo koje ih je izabralo i prije isteka mandata ako ne izvršavaju povjerene zadaće.
(3) U slučaju smrti, podnošenja ostavke ili prestanka članstva predsjednika temeljnog,
općinskog, područnog, gradskog, županijskog ili predsjednika HDZ-a Grada Zagreba,
dotični odbor bira vršitelja dužnosti predsjednika tog tijela, a u roku od 6 mjeseci održat će se neposredni izbori za predsjednika te stranačke organizacije.
(4) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga člana ubraja se i vrijeme člana umjesto
kojeg je izabran.
(5) Prestankom mandata tijela HDZ-a prestaje i mandat njegovih članova.
VIII. PREDLAGANJE ZA IZBORE
Postupak predlaganja
Članak 58.

Postupak za predlaganje na državnim izborima i izborima za članove Europskog parlamenta te izborima za tijela lokalne uprave i samouprave provodi se sukladno odredbama Statuta HDZ-a, a obvezatne upute donosi Predsjedništvo HDZ-a.
IX. FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD
Opća odredba
Članak 59.

(1) HDZ je politička stranka koja posluje kao neprofitna udruga čija se financijska sredstva mogu koristiti isključivo za ostvarenje političkih ciljeva utvrđenih Statutom, Financijskim statutom i Programom Stranke.
(2) Na prijedlog Predsjedništva, Središnji odbor HDZ-a donosi Financijski statut kojim se uređuje način i uvjeti stjecanja i trošenja sredstava, način vođenja financijskog poslovanja i druga pitanja vezana uz stranačke financije.

Rizničar

Članak 60.
Prava i obveze rizničara uređuju se Financijskim statutom HDZ-a.
Sredstva za rad

Članak 61.

HDZ ostvaruje prihode i financira u skladu sa Zakonom kojim se uređuju način i uvjeti stjecanja sredstava za djelovanje političkih stranaka te nadzor i transparentnost stjecanja i trošenja sredstava.
Imovina HDZ-a u slučaju prestanka postojanja stranke

Članak 62.

U slučaju prestanka postojanja HDZ-a, njegova imovina pripada Republici Hrvatskoj.

X. PRESTANAK HDZ-a

Prestanak HDZ-a vlastitom odlukom
Članak 63.

(1) HDZ prestaje postojati odlukom Općeg sabora HDZ-a.
(2) Odluka o prestajanju valjana je samo ako se donese većinom od 3/4 ukupnoga broja punopravnih članova Općeg sabora.
XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Postupanje u izvanrednim prilikama
Članak 64.
(1) U ratu ovlasti središnjih tijela preuzimaju Predsjednik i Predsjedništvo HDZ-a.
(2) Ovlasti prema odredbama stavka (1) traju najkasnije do dana prestanka rata, te se o svim odlukama moraju obavijestiti ona tijela iz čijeg su djelokruga odluke donesene.
Redakcija i izvorno tumačenje
Članak 65.
(1) Nacionalno vijeće vlasno je obaviti redakciju teksta Statuta prihvaćenog na Općem saboru.
(2) Ovaj su Statut vlasni izvorno tumačiti Opći sabor HDZ-a, a Nacionalno vijeće kada Opći
sabor ne zasjeda.
Rodno značenje riječi i pojmova
Članak 65a.

Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Objavljivanje
Članak 66.

Ove izmjene i dopune Statuta objavit će se na službenim stranicama HDZ-a.
Stupanje na snagu
Članak 67.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu njihovim prihvaćanjem na XVII. Općem saboru
HDZ-a.
Predsjednik
Hrvatske demokratske zajednice
Tomislav Karamarko
 
RocketTheme Joomla Templates