Tražilica

Učlani se

 hdz sredisnjica

MHDZ

 

 Zaklada hrvatskog državnog zavjeta

 

 

HDZ TV

financiranje

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
Početna Mladež HDZ-a O nama Pravilnik
Pravilnik Ispis
Mladež Hrvatske demokratske zajednice - MHDZ

{jcomments off}MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

 

Na temelju  članka 52. točka 6. Statuta Hrvatske demokratske zajednice, Konvencija Mladeži

Hrvatske demokratske zajednice na svojem XI. Zasjedanju, 06. ožujka 2010. godine, donosi:

 

 

PRAVILNIK

 

MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 

Članak 1.

(1) Mladež Hrvatske demokratske zajednice pomladak je Hrvatske demokratske zajednice, koja

okuplja  članove HDZ-a radi profiliranja i izgradnje stranački opredijeljenih mladih ljudi, te

dodatnog određivanja mladoga dijela  članstva HDZ-a u odnosu na brojna životna i

egzistencijalna pitanja naroda i njegove mladosti.

(2) MHDZ-a zastupa interese mladih ljudi u HDZ-u, te na temelju programa HDZ-a u javnosti.

 

Naziv pomlatka , sjedište i područje djelovanja

 

Članak 2.

(1) Pomladak nosi ime: Mladež Hrvatske demokratske zajednice.

(2) Skraćeni nazivi pomlatka su: Mladež HDZ-a i MHDZ.

(3) Sjedište MHDZ-a je u Zagrebu.

(4) MHDZ djeluje na području djelovanja Hrvatske demokratske zajednice.

 

II. ČLANSTVO

 

Uvjeti za stjecanje članstva

 

Članak 3.

(1) Članovi Hrvatske demokratske zajednice od 18 do 35 godina  članovi su Mladeži Hrvatske

demokratske zajednice.

(2) Osoba starija od 16, a mlađa od 18 godina može postati  članom MHDZ-a, te ravnopravno

sudjelovati u radu MHDZ-a ukoliko ispuni pristupnicu MHDZ-a i:

a) prihvaća načela, Program i Statut stranke,
b) koja se ponaša u skladu s Etičkim kodeksom HDZ-a,
c) izražava spremnost promicati ciljeve stranke,
d) nije član koje druge stranke registrirane u Republici Hrvatskoj,
e) ima hrvatsko državljanstvo u domovini ili je pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu.

 

Učlanjenje

 

Članak 4.

(1) Članom MHDZ-a postaje se potpisivanjem pristupnice HDZ-a za osobe starije od 18, a mlađe od 35 godina ili za osobe starije od 16, a mlađe od 18 godina potpisivanjem pristupnice MHDZ-a.

 

Prava i obveze člana

 

Članak 5.

(1) Prava i obveze  člana MHDZ-a u okviru tijela i sustava organizacije MHDZ-a utvrđena su

Statutom HDZ-a i ona su istovjetna pravima i obvezama člana HDZ-a.

 

Prestanak članstva

 

Članak 6.

(1) Članstvo u MHDZ-u prestaje:

(a) istupanjem ili isključenjem iz HDZ-a,

(b) istupanjem iz MHDZ-a podnošenjem pisane izjave,

(c) upisom u drugu stranku ili pomladak druge stranke,

(d) brisanjem iz članstva MHDZ-a.

 

Članak 7.

(1) Član MHDZ-a koji navrši 35 godinu  član je MHDZ-a do 31. prosinca godine u kojoj je

navršio 35 godinu.

(2) Član MHDZ-a koji do kraja godine u kojoj navršava 35 godina života bude izabran u bilo

koje tijelo MHDZ-a, član je MHDZ-a sve do prestanka mandata tog tijela ili do razrješenja s te

dužnosti.

 

III. USTROJSTVO MHDZ-a

 

Temeljna Organizacija

 

Članak 8.

(1) Temeljna organizacija MHDZ-a jest temeljni ogranak MHDZ-a.

(2) Temeljni ogranak može se ustrojiti za područje na kojima postoji jedan ili više ogranaka

HDZ-a, ako je upisano najmanje pet članova.

(3) Odluku o osnivanju temeljnog ogranka donosi nadležni Općinski, Gradski odnosno Područni

odbor.

 

Tijela temeljnog ogranka

 

Članak 9.

(1) Tijela temeljnog ogranka jesu Skupština i Izvršni odbor.

(2) Skupštinu  čine svi  članovi dotičnog ogranka.

(3) Skupština bira predsjednika i  članove izvršnog odbora.

(4) Izvršni odbor sastoji se od 5 do 7 članova, uključujući predsjednika.

(5) Na prijedlog predsjednika, Izvršni odbor iz reda svojih članova, bira dopredsjednika i tajnika, koji uz predsjednika čine Predsjedništvo temeljnog ogranka MHDZ-a.

(6) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

 

Zadaće temeljnog ogranka

 

Članak 10.

(1) Zadaća je temeljnog ogranka okupljanje mladih ljudi, pridobivanje novih  članova,

uključivanje u rad temeljnog ogranka HDZ-a i pomoć dotičnoj općinskoj, gradskoj i područnoj

organizaciji pri ostvarivanju političkih ciljeva.

 

Općinska, gradska i područna organizacija

 

Članak 11.

(1) U svakoj općini i gradu u Republici Hrvatskoj predviđeno je ustrojavanje općinske, gradske

odnosno područne organizacije, ako na dotičnom području ima najmanje pet članova.

(2) Poticaj za osnivanje općinske, gradske odnosno područne organizacije može dati svaki član u

dotičnom području te dotična organizacija HDZ-a.

(3) Odluku o osnivanju donosi nadležno županijsko predsjedništvo MHDZ-a

(predsjedništvo MHDZ-a).

(4) Ako organizacija nema osnovanih temeljnih ogranaka, dotična općinska, gradska odnosno

područna organizacija preuzima zadaće temeljnog ogranka.

 

Tijela općinske organizacije

 

Članak 12.

(1) Tijela općinska organizacije su Skupštinu i Općinski odbor.

(2) Skupštinu čine svi članovi s područja općine.

(3) Skupština bira predsjednika i Općinski odbor.

(4) Općinski odbor sastoji se od 5 do 9 članova, uključujući predsjednika.

(5) Na prijedlog predsjednika, Općinski odbor iz reda svojih članova, bira dva dopredsjednika, tajnika i rizničara, koji uz predsjednika čine Predsjedništvo općinskog odbora MHDZ-a.

(6) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(7) U Odbor po položaju ulaze i vijećnici u općinskom vijeću ukoliko su članovi MHDZ-a.

 

Tijela gradske organizacije

 

Članak 13.

(1) Tijela gradske organizacije su Skupštinu i Gradski odbor.

(2) Skupštinu čine izaslanici temeljnih organizacija ili svi članovi s područja grada.

(3) Skupština bira predsjednika i Gradski odbor.

(4) Gradski odbor sastoji se od 7 do 13 članova, uključujući predsjednika.

(4) Na prijedlog predsjednika, Gradski odbor iz reda svojih članova, bira tri dopredsjednika, tajnika i rizničara, koji uz predsjednika čine Predsjedništvo područnog odbora MHDZ-a..

(5) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(6) U Gradski odbor po položaju ulaze i vijećnici u gradskom vijeću ukoliko su članovi MHDZ-a.

 

Tijela područne organizacije

 

Članak 14.

(1) U sastavu gradske organizacije MHDZ-a na području na kojem su ustrojene djeluju područne

organizacije MHDZ-a.

(2) Tijela područne organizacije su Skupština i Područni odbor.

(3) Skupštinu područne organizacije čine svih članovi dotične područne organizacije.

(4) Skupština bira predsjednika i Područni odbor

(5) Područni odbor sastoji se od 5 do 9 članova, uključujući predsjednika.

(6) Na prijedlog predsjednika, Područni odbor iz reda svojih članova, bira dva dopredsjednika, tajnika i rizničara, koji uz predsjednika čine Predsjedništvo područnog odbora MHDZ-a.

(7) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

 

Zadaće općinskog, gradskog i područnog odbora

 

Članak 15.

(1) Zadaće općinskog, gradskog i područnog odbora MHDZ-a jesu voditi organizaciju MHDZ-a,

brinuti se o članstvu, sudjelovati u radu dotične organizacije HDZ-a, dati poticaj za inicijative na

području općine ili grada posebno glede problema i zahtjeva mladih ljudi dotičnog područja.

(2) Odbor organizacije, radi proučavanja pitanja iz djelokruga života mladih ljudi na području

općine ili grada, može osnovati povjerenstva kao savjetodavna tijela pri Odboru.

(3) Odbor djeluje prema Poslovniku o radu kojeg sam donosi.

 

Zasjedanje i izbori u tijelima općinske, gradske i područne organizacije

 

Članak 16.

(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike MHDZ-a u općinskim, gradskim i područnim organizacijama

MHDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem.

(2) Ako organizacija ima više od 150 članova izaslanici na skupštini su:

- izaslanici temeljnih ogranaka, po prethodnoj odluci dotičnog  odbora,

- članovi dotičnog odbora

- članovi nadzornog odbora

-          članovi MHDZ-a dotične organizacije koji su dužnosnici u višim tijelima MHDZ-a.

(3) Općinska, gradska odnosno područna izborna skupština saziva  se redovito jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik na temelju odluke odbora dotične organizacije MHDZ-a.

(4) Predsjednik odbora dužan je  i prije isteka roka od dvije  godine sazvati Izbornu skupštinu

dotičnog odbora, na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje, ako to zatraže županijsko

predsjedništvo ili predsjedništvo Mladeži HDZ-a, dotični odbor Mladeži HDZ-a ili trećina

članova Mladeži HDZ-a dotične organizacije (peticijom).

(5) Općinski, gradski odnosno područni odbor MHDZ-a je ovlašten svojom odlukom dopuniti

(kooptirati) stanovit broj svojih članova do najviše trećine broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

(6) Općinski, gradski odnosno područni odbor MHDZ-a je ovlašten svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova u Predsjedništvo dotične organizacije, do najviše trećine broja članova Predsjedništva.

 

Županijska organizacija

 

Članak 17.

(1) Na području županije djeluje županijska organizacija MHDZ-a, koju  čine sve osnovane

općinske i gradske organizacije s područja županije.

 

Tijela županijske organizacije

 

Članak 18.

(1) Tijela županijske organizacije su Skupština, Županijski odbor i Predsjedništvo

županijskog odbora.

 

Članak 19.

(1) Skupštinu čine izabrani izaslanici općinskih i gradskih organizacija MHDZ-a, te izaslanici po

položaju.

(2) Skupština bira predsjednika i Županijski odbor MHDZ-a.

(3) Županijski odbor sastoji se od 15 do 33 člana, uključujući predsjednika.

(4) Na prijedlog predsjednika, Županijski odbor iz reda svojih članova, bira četiri dopredsjednika, tajnika i rizničara, koji uz predsjednika čine Predsjedništvo županijskog odbora.

(5) Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(6) Predsjednici općinskih i gradskih odbora,  članovi Predsjedništva i Nacionalnog odbora

MHDZ-a, te saborski zastupnici i vijećnici u Županijskoj skupštini, ukoliko su članovi MHDZ-a

ulaze po položaju u Županijski odbor.

 

Zadaće Županijskog odbora i Predsjedništva

 

Članak 20.

(1) Županijski odbor MHDZ-a:

(a) provodi politiku MHDZ-a na području županije,

(b) inicira i potiče raspravu i rješavanje pitanja i problema mladih na području županije,

(c) imenuje i razrješuje povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,

(d) predlaže županijskim odborima HDZ-a kandidate na izborima za županijsku skupštinu,

iz redova MHDZ-a; (e) na temelju svoje odluke ili na prijedlog općinskih i gradskih odbora može raspustiti temeljne ogranke i sazvati Skupštinu dotične organizacije,

(f) donosi Poslovnik o radu.

 

Članak 21.

(1) Predsjedništvo županijskog odbora priprema sjednice Županijskog odbora MHDZ-a i

odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka Županijskog odbora MHDZ-a.

 

Zasjedanje i izbori u tijelima županijske organizacije

 

Članak 22.

(1) Županijska se Skupština saziva redovito jednom u dvije godine, a saziva je predsjednik na

temelju odluke Županijskog odbora MHDZ-a.

(2) Predsjednik županijskog odbora  dužan je sazvati Županijsku skupštinu kada to zatraži

Županijski odbor ili natpolovična većina općinskih i gradskih odbora te županijske organizacije

MHDZ-a.

(3) Izaslanici na županijskoj skupštini su:

(a) članovi županijskog odbora

(b) izaslanici općinskih i gradskih organizacija po prethodnoj odluci županijskog odbora,

ovisno o broju  članova na dan odluke o sazivanju Županijske

skupštine, s time da svaka organizacija šalje najmanje dva izaslanika

(c) tri izaslanika zajednice studenata

(d) članovi nadzornog odbora županijske organizacije

(e) vijećnici u županijskoj skupštini iz redova MHDZ-a

(4) Županijska skupština broji najmanje 50 izaslanika.

(5) Županijski odbor MHDZ-a je ovlašten svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj

svojih članova do najviše trećine broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

(6) Županijski odbor MHDZ-a je ovlašten svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova u Predsjedništvo dotične organizacije, do najviše trećine broja članova Predsjedništva.

 

Gradska organizacija Grada Zagreba

 

Članak 23.

(1) Na području Grada Zagreba djeluje  gradska organizacija, koju  čine područne organizacije

MHDZ-a.

(2) Područne organizacije imaju status općinske organizacije MHDZ-a, te se na iste primjenjuju

odredbe ovog Pravilnika koje su utvrđene za Općinske organizacije.

(3) Gradska organizacija MHDZ-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije MHDZ-a te

se na istu primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje su utvrđene za županijske organizacije.

(4) U Gradski odbor MHDZ-a grada Zagreba se bira od 21 do 39 članova.

 

Inozemne organizacije MHDZ-a

 

Članak 24.

(1) MHDZ-a djeluje u inozemstvu. u skladu sa zakonom dotične države.

(2) Predsjedništvo MHDZ-a na prijedlog inozemnih koordinacija MHDZ-a donosi Pravilnik o

ustroju i zadaćama organizacija u inozemstvu.

 

Nacionalna organizacija i tijela

 

Članak 25.

(1) Nacionalnu organizaciju MHDZ-a  čine županijske i inozemne organizacije, gradska

organizacija grada Zagreba i zasebne zajednice unutar MHDZ-a.

(2) Tijela nacionalne organizacije MHDZ-a su:

(a) Konvencija

(b) Nacionalni odbor

(c) Predsjedništvo

(d) Nadzorni odbor

 

Konvencija MHDZ-a

 

Članak 26.

(1) Konvencija je najviše tijelo MHDZ-a.

(2) Konvencija MHDZ-a na svojem zasjedanju:

(a) utvrđuje temeljna načela Mladeži HDZ-a,

(b) donosi programske povelje, deklaracije, odluke i politička stajališta,

(c) donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik MHDZ-a,

(d) razmatra i prihvaća izvješće o radu nacionalnih tijela,

(e) bira i razrješava 37 članova nacionalnog odbora,

(f) bira i razrješava članove nadzornog odbora

(g) bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika, dopredsjednike i članove predsjedništva.

 

Članak 27.

(1) Izborna Konvencija se saziva redovito jednom u dvije godine, koliko traje i mandat svih

izabranih tijela i dužnosnika MHDZ-a.

(2) Izvještajna Konvencija saziva se tijekom mandata na temelju odluke Nacionalnog odbora.

(3) Konvenciju saziva predsjednik MHDZ-a na temelju odluke Nacionalnog odbora.

(4) Predsjednik MHDZ-a dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati Izvanrednu izbornu konvenciju (Izvanredna konvencija), ako to zatraži:

(a) Polovica županijskih odbora MHDZ-a,

(b) Nacionalni odbor MHDZ-a.

(5) Ako je zatraženo sazivanje Izvanredne konvencije, predsjednik MHDZ-a dužan je u roku od četiri tjedna sazvati Konvenciju, a ako se Konvencija nakon navedenog roka ne sazove, ovlasti za sazivanje ima glavni tajnik Mladeži HDZ-a.

 

Članak 28.

(1) Konvenciju MHDZ-a čine:

(a) članovi Nacionalnog odbora,

(b) 15 izaslanika zajednica studenata,

(c) 20 izaslanika inozemnih organizacija,

(d) izaslanici županijskih organizacija po prethodnoj odluci Nacionalnog odbora, ovisno o

broju članova na dan odluke o sazivanju Izborne konvencije, s time da svaka

organizacija šalje najmanje četiri izaslanika,

(e) članovi nadzornog odbora.

 

Nacionalni odbor

 

Članak 29.

(1) Nacionalni odbor čine:

(a) članovi predsjedništva MHDZ-a,

(b) 37 članova izabranih na Konvenciji,

(c) predsjednici županijskih odbora,

(d) predsjednici Zajednica povratnika i učenika,

(e) predsjednici inozemnih koordinacija,

(f) predsjednici zajednica studenata,

(g) glavni urednik glasila MHDZ-a,

(h) zastupnici MHDZ-a u Hrvatskom saboru,

(i) članovi Središnjeg odbora i Nacionalnog vijeća HDZ-a iz redova MHDZ-a,

(j) kooptirani članovi.

Članak 30.

(1) Nacionalni odbor usmjerava rad MHDZ-a između Konvencija a posebice:

(a) raspravlja i odlučuje o bitnim (strateškim) političkim pitanjima,

(b) prihvaća i razmatra financijsko izvješće,

(c) odlučuje o pristupu u međunarodna i nacionalna tijela,

(d) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika,

(e) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje rizničara MHDZ-a,

(f) na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje međunarodnog tajnika

MHDZ-a,

(g) brine se o provedbi odluka Konvencije,

(h) donosi odluku o visini članarine,

(i) donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela,

(j) donosi odluku o sazivanju Konvencije MHDZ-a.

 

Članak 31.

(1) Nacionalni odbor iz svojih redova bira predsjednika, tri dopredsjednika i tajnika Nacionalnog

odbora Mladeži HDZ-a.

(2) Prvu sjednicu Nacionalnog odbora saziva predsjednik Mladeži HDZ-a.

(3) Predsjednik Nacionalnog odbora saziva  i vodi sjednice Nacionalnog odbora sukladno

Poslovniku o radu Nacionalnog odbora.

(4)  Sjednice Nacionalnog odbora održavaju se po potrebi, najmanje tri puta godišnje.

(5) Sjednicu je moguće sazvati ako to zatraži predsjedništvo MHDZ-a ili trećina članova

Nacionalnog odbora.

 

Predsjedništvo MHDZ-a

 

Članak 32.

  1. Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, pet dopredsjednika, pet članova predsjedništva, predsjednik nacionalnog odbora, glavni tajnik, međunarodni tajnik, rizničar, predsjednik zajednice studenata, te predsjednik MHDZ-a Grada Zagreba.

(2) Dopredsjednici i članovi predsjedništva biraju se tako da se po jedan dopredsjednik i član predsjedništva bira iz pet skupina županija i to:

 

-Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska županija
-Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska županija,
- Grad Zagreb, Zagrebačka županija,
- Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija,
- Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko- kninska, Dubrovačko-neretvanska županija.

(3) Predsjednik MHDZ-a predsjeda sjednicama predsjedništva  i brine se za provedbu njihovih

odluka.

(4) Ako predsjednik MHDZ-a podnese ostavku, bude razriješen ili mu prestane članstvo u HDZ-u, do isteka tekućeg mandata   zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

 

Članak 33.

(1) Predsjedništvo MHDZ-a:

(a) raspravlja i odlučuje o tekućim, dnevnopolitičkim pitanjima,

(b) imenuje i razrješuje glavnog urednika i Uredništvo glasila MHDZ-a,

(c) imenuje i razrješuje odbore i povjerenstva prema potrebi, te im određuje sastav i zadaće,

(d) odlučuje o raspuštanju županijskih, gradskih, općinskih i područnih organizacija i

održavanju izbornih Skupština u istima, te imenuje privremene odbore tih organizacija.

(e) predlaže kandidate na državnim izborima iz redova MHDZ-a,

(f) donosi Poslovnik o radu zajednica unutar MHDZ-a,

(g) donosi Poslovnik o radu inozemnih organizacija MHDZ-a,

(h) predlaže Poslovnik o radu Nacionalnog odbora

 

Predsjednik MHDZ-a

 

Članak 34.

(1) Predstavlja i zastupa MHDZ-a, te odgovara za njegov rad.

(2) Predsjeda sjednicama Predsjedništva MHDZ-a.

(3) Ovlašten je sudjelovati na sjednicama općinskih, gradskih i županijskih odbora

MHDZ-a sa savjetodavnim pravom.

(4) Predsjednik MHDZ-a pisanom odlukom određuje zamjenika, jednog od članova Predsjedništva ili glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim pitanjem. Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti predsjednik HDZ-a.

(5) Predsjednika MHDZ-a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika MHDZ-a.

(6) Ovlašten je sazvati sjednicu Nacionalnog odbora ukoliko to zatraži Predsjedništvo

MHDZ-a ili 1/3 članova Nacionalnog odbora.

 

Glavni tajnik MHDZ-a

 

Članak 35.

(1) Glavni tajnik MHDZ-a osigurava organizacijske, tehničke i stručne preduvjete u pripremi i

radu tijela MHDZ-a, te osigurava provedbu njihovih odluka.

(2) Glavni tajnik ovlašten je imenovati svoje pomoćnike za pojedine grupe poslova.

(3) Glavni tajnik osigurava vođenje evidencije članstva MHDZ-a.

(4) Glavni tajnik, pri raspravi o provedbi odluka  o nekim pitanjima može pozvati županijske

predsjednike te druge dužnosnike.

(5) Glavni tajnik odlučuje o svim operativnim pitanjima, te on može sazvati sjednicu Županijskog, Koordinacijskog, Gradskog, Općinskog, Područnog ili Inozemnog odbora.

 

Odnosi između tijela MHDZ-a

 

Članak 36.

(1) Sva tijela MHDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojem djelokrugu i

nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.

(2) Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se

usmjerava rad nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.

(3) Sve organizacije i tijela MHDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okviru djelokruga tih, viših tijela.

(4) članovi viših tijela MHDZ-a, članovi su nižih tijela MHDZ-a dotične organizacije kojoj oni pripadaju.

 

IV. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA l DJELOVANJA U MHDZ-u

 

Zajednica studenata, učenika i povratnika-iseljenika

 

Članak 37.

(1) Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema u MHDZ-a ustrojene

su sljedeće zajednice:

(a)  Zajednica studenata,

(b)  Zajednica učenika,

(c)  Zajednica povratnika-iseljenika.

(2) Zajednica studenata okuplja članove MHDZ-a, koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijama na hrvatskim sveučilištima, visokim učilištima i visokim školama.

(3) Zajednica učenika okuplja članove MHDZ-a koji su učenici na srednjoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

(4) Zajednica povratnika-iseljenika okuplja povratnike u Hrvatsku iz iseljeništva, a koji su članovi MHDZ-a.

 

V. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

 

Način izbora i trajanje mandata svih tijela


Članak 38.

(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike MHDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem.

 

Članak 39.

(1) Tijela MHDZ-a biraju se na vrijeme od dvije godine.

(2) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga  člana ubraja se i vrijeme  člana umjesto

kojeg je izabran.

 

Donošenje pravovaljanih odluka i poslovnika


Članak 40.

(1) Sva tijela MHDZ-a mogu donositi pravovaljane odluke ako su svi njezini članovi pozvani, a

nazočna je većina članova dotičnih tijela (kvorum).

(2) Na sjednicama svih tijela vodi se zapisnik.

(3) Ako nije drukčije propisano, tijela sama donose Poslovnik o radu.

 

 

VI. NADZORNA TIJELA

 

Nadzorna tijela

 

Članak 41.

(1) Nadzorna tijela MHDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.

(2) Nadzorna tijela MHDZ-a imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko i

cjelokupno administrativno poslovanje tijela organizacija MHDZ-a.

(3) Financijsko poslovanje podliježe nadležnom tijelu HDZ-a.

 

Članak 42.

(1) Nadzorno odbori ustrojavaju se na razinama općinskih, gradskih, područnih i

županijskih organizacija MHDZ-a, kao i na nacionalnoj razini.

(2) Nadzorni odbor biraju izborne skupštine odnosno Konvencija MHDZ-a.

(3) Nadzorni odbor čine od 3 do 5 članova.

(4) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

 

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE


Izmjene i dopune Pravilnika


Članak 43.

(1) Dopunu ili izmjenu ovog Pravilnika donosi Konvencija Mladeži HDZ-a.

(2) Nacionalni odbor ovlašten je preinačiti pojedine odredbe ovog Pravilnika, ukoliko to traži

Središnji odbor HDZ-a.

 

Autentično tumačenje


Članak 44.

(1) Autentično tumačenja ovoga Pravilnika daje Konvencija MHDZ-a, a Nacionalni odbor

MHDZ-a, kada Konvencija ne zasjeda.

 

Stupanje na snagu


Članak 45.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske

zajednice koji obuhvaća dopune i izmjene od 3. srpnja 1992., 7. srpnja 1994., 26. srpnja 1996.,

8. svibnja 1998., 03. lipnja 2000., 11. rujna 2002., 30.studenog 2004., 10. veljače 2007. godine i 14. ožujka 2009. godine.

 

Članak 46.

(1) Ovaj Pravilnik Mladeži HDZ stupa na snagu danom prihvaćanja na Konvenciji MHDZ-a,

održanoj u Velikoj Gorici 06. ožujka 2010. god.

 
RocketTheme Joomla Templates